bar5

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13
fax-png-icon-12 02 97 120 68
421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 15

 

Счетоводство

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 13

 

Деловодство

Процедура за подбор на експерти

І. НАОА предлага на висшите училища и колежи в страната, БАН, Съюза на учените, ССА, Националния център за дистанционно обучение, Национален синдикат „Висше образование и наука“, Националното представителство на студентските съвети (НПСС), работодателски организации, Българската стопанска камара и др. да номинират специалисти за участие в акредитационни и оценителни процедури.

Пред НАОА могат да кандидатстват и отделни лица, които отговарят на изискванията.

ІІ. АС на НАОА, в изпълнение на своите правомощия, възложени му от ЗВО, формира банка от експерти за външно оценяване чрез подбор по документи, която включва:

 • Експерти от Република България, представители на академичната общност, на съсловни и браншови организации, на сдружения на работодателите
 • Експерти, представители на студенти и докторанти.
 • Чуждестранни експерти.

ІІІ. Изискванията, на които трябва да отговарят експертите:

 1. Представители на академичната общност :
 • Да бъдат хабилитирани специалисти
 • Да имат професионален опит в обучението, научно-изследователската (художествено-творческата) дейност и в ръководството на докторанти.
 • Да притежават научен и преподавателски авторитет в академичните среди.
 • Да имат организационно-управленски опит в ръководството на академичната дейност, в изграждането и прилагането на системи за управление на качеството, участия в научни журита и специализирани съвети
 • Да познават добре нормативната уредба на висшето образование и акредитационната практика на НАОА.
 • Да са запознати с тенденциите в развитието на обучението, научно-изследователската дейност и системите за управление на висшите училища в държавите- членки на ЕС и Европейското икономическо пространство, на напредналите страни от света.
 • Да имат качества за работа в екип, обективност и конфиденциалност.
 • Да са дали съгласие за участие в процедури.
 1. Представители на съсловни и браншови организации, на сдружения на работодателите:
 • Да бъдат мениджъри от национални компании, директори на фирми и училища, ръководители на звена за човешки ресурси, представители на браншови камари и организации;
 • Да познават нуждите на пазара на труда от специалисти с висше образование;
 • Да са запознати с тенденциите в развитието на обучението, научно-изследователската дейност и системите за управление на висшите училища в държавите - членки на ЕС и Европейското икономическо пространство, на напредналите страни от света;
 • Да познават добре нормативната уредба на висшето образование и акредитационната практика на НАОА.
 • Да имат качества за работа в екип, обективност и конфиденциалност.
 • Да са дали съгласие за участие в процедури.

ІV .АС на НАОА подбира за експерти студенти и докторанти, номинирани от НПСС. Те трябва да:

 • Имат много добър общ успех от следването си до момента или да изпълняват добре индивидуалния си план за работа като докторанти.
 • Да познават нормативната база на висшето образование и на НАОА.
 • Да следят тенденциите в развитието на обучението в държавите- членки на ЕС и Европейското икономическо пространство, на напредналите страни от света .

V. Привличането на чуждестранни експерти за участие в процедури за акредитация и оценяване става по покана на АС на НАОА от:

 • Еквивалентни на НАОА чуждестранни национални агенции и организации.
 • Академични ръководства на водещи чуждестранни университети.
 • Ръководства на международни организации и съюзи, в които Република България членува или участва в дейността им.

VІ. АС на НАОА изработва единни изисквания за автобиография на експерт, които включват цялата необходима информация и допълнителните изисквания, посочени в т. ІІІ и ІV.

VІІ. Базата с данни на номинираните от АС на НАОА външни експерти е на разположение на постоянните комисии. От тях всяка Комисия подбира според профила и нуждите си най-подходящите кандидати. Те оформят експертния фонд на ПК, който периодично се преразглежда, допълва и обновява.

VIII. Съставът на експертите по научни области се оповестява на определен период от 3 години на уеб страницата на НАОА.

IХ. Основните правила на формирането на ЕГ са:

 • ЕГ към ПК са временни.
 • ПК прави предложение за състав на ЕГ за всяка акредитационна или оценяваща процедура пред АС на НАОА с приложение на Информационна карта с данните на експертите.
 • Съставът на ЕГ се утвърждава от АС на НАОА и е от 3 до 7 души в зависимост от сложността на процедурата.
 • При подбора на външни експерти за всяка процедура, АС прилага принципа на равнопоставеност на специалисти от различни висши училища и научни организации.
 • В състава на ЕГ не могат да бъдат включвани като експерти, Ректори, Зам. Ректори, декани, декан и/или директор на филиал във висше училище, съответно председател, заместник- председател и директор на институт на Българската академия на науките и на Селскостопанската академия и други научни организации.
 • Всеки член на ЕГ може участва в до 5 процедури годишно
 • Ръководителят и членовете на ЕГ сключват договори с Председателя на НАОА по реда на Закона за задълженията и договорите.

Х. Независимостта на ЕГ се гарантира от предвидения в ЗВО и в Правилника за дейността на НАОА ред за тяхното номиниране, назначаване и функциониране.

 

pdf 16x16 Номинирани експерти през 2014 г. pdf 16x16 Международни експерти 2014 г.
 Номинирани експерти през 2013 г.  Международни експерти
 Номинирани експерти през 2012 г. pdf 16x16 Номинирани експерти през 2015 г.
 Номинирани екстерти през 2011 г. pdf 16x16 Номинирани чуждестранни експерти през 2015 г.
 Номинирани експерти през 2010 г. pdf 16x16 Номинирани експерти през 2016 г.
 Номинирани експерти през 2009 г. pdf 16x16 Номинирани чуждестранни експерти през 2016 г.
 Номинирани експерти през 2008 г. excel 2 Списък на номинирани от НАОА експерти (2015-2023 г.)

enqa1      ceenqa3     image1