bar5

Преподавател, който участва в програмна акредитация по едно професионално направление в едно ВУ, може ли да участва в програмна акредитация по същото или по друго професионално направление в друго ВУ, където участва и в институционална акредитация?

Не може. Съгласно чл. 77, ал. 13 и чл. 78, ал. 13 от ЗВО член на академичен състав може да участва в институционалната, съответно програмната акредитация на не повече от едно висше училище. Преподавател на ОТД, който има профил и квалификация в различни ПН/СРП, може да участва в няколко програмни акредитации, но в едно и също ВУ, а не в различни, независимо от това, че програмните акредитации се провеждат по различно време. Законът обвързва институционалната и програмната акредитация, тъй като оценяването при последваща институционална акредитация се осъществява чрез отчитане на резултатите от получените оценки по отделните ПН/СРП. От това следва, че  един преподавател с профил и квалификация в различни ПН/СРП не би могъл да участва в различни програмни акредитации на две или повече ВУ, защото при провеждане на институционална акредитация ще се окаже, че същият преподавател е участвал в ИА на две или повече ВУ, което противоречи на изискването на закона.

 

Необходимо ли е член на академичния състав, който има сключен основен трудов договор с повече от едно висше училище, да представи декларация по чл. 77, ал. 13 и чл. 78, ал. 13 от ЗВО пред всяко от тези ВУ?

Да, необходимо е. Когато член на академичния състав има сключен основен трудов договор с повече от едно висше училище, той следва да представи декларация пред ВУ, в чиято процедура за акредитация желае да участва, както и екземпляр от нея на всички останали висши училища, с които също има сключен основен трудов договор. При подаване на заявления за откриване на процедура за програмна или институционална акредитация ВУ, в чиято акредитация ще участва преподавателят, следва да представи на НАОА като приложение към доклада-самооценка екземпляр от декларацията. При подаване на заявления за откриване на процедура за програмна или институционална акредитация ВУ, в чиято акредитация няма да участва преподавателят, също следва да представи на НАОА като приложение към доклада-самооценка екземпляр от декларацията.

Коя от визуализираните стойности на индекс на Хирш в Google Scholar следва да бъде отчитана за преподавател в областите на висше образование, за които е приложим?

h-индекс за всички години

h-index

Кога ВУ трябва да подадат документи за разкриване на процедура за последваща акредитация на ПН/СРП?

Висшите училища подават документацията си за разкриване на процедура до два месеца преди стартиране на процедурата във всички училища по утвърдения от НАОА график, съгласно по чл. 81, ал.2 от ЗВО Решение на Акредитационния съвет (Протокол № 21/07.09.2023 г.).

Трябва ли да се заявява акредитация на докторските програми във ВУ заедно със съответното ПН/СРП? Предава ли се отделен доклад? Кога се разглежда? Кои стандарти се оценяват?

Акредитацията на докторските програми във висшите училища следва да се заявява едновременно със съответното ПН/СРП, съгласно графика. Докладът за всяка една от тях е отделен и ще се разглежда веднага след съответното ПН/СРП, при положение, че гласуваната от АС оценка е над 8. Оценяването при тях ще се извършва по облекчена процедура и само по 4 стандарта – 2, 4, 5 и 6. Останалите стандарти в съответствие с ESG - част 1 (1-10) ще са вече оценени при програмната акредитация на ПН/СРП. При ДП се отчита същият период, както и този при ПН/СРП.

Нови докторски програми могат ли да се заявяват извън графика? По кои стандарти се оценяват?

Докторски програми, които са нови за ВУ, съотв. за ПН/СРП, и чиято акредитация се заявява извън графика на ПН/СРП, преминават през оценяване по всички 10 стандарта.

Какви са сроковете при разкриване на процедури за акредитация на докторски програми от научни организации? По кои стандарти се оценяват?

Научните организации по чл. 47, ал. 1 от ЗВО следва да подават документацията си за разкриване на процедура за акредитация на докторски програми 12 месеца преди датата на изтичането на срока на предходната програмна акредитация. За всяка ДП се подготвя отделен доклад-самооценка по всички 10 стандарта в съответствие с ESG - част 1 (1-10).

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13