bar5

Правила за гласуване на процедури за акредитация и за оценяване на проекти

I.    Условия за гласуване на процедури за акредитация и за оценяване на проекти – общи положения

1.     Процедурите за акредитация и оценяване на проекти, които се осъществяват  съгласно чл. 81, ал.4 и ал.5 от Закона за висшето образование (ЗВО) и чл. 35, ал.3, чл. 36, ал.1, чл.38, ал.2 от Правилника за дейността на НАОА съответно, изискват акта на гласуване да съдържа оценки за изпълнението на приетите на 20.10.2016 г. от Акредитационния съвет критерии за акредитация и оценяване на проекти в съответствие със стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското образователна пространство за висше образование /ESG/ –част 1 /1-10/ и по смисъла на чл. 77, ал.2, чл. 78, ал.3 и чл. 81, ал.6 от ЗВО /Таблици 1-6/.
1.1. При оценяване изпълнението на критериите за акредитация и за проекти се прилага приетата от Акредитационния съвет на 20.10.2016 г. методика по оценяване на критериалната система на НАОА съгласно чл. 79, ал.1 от ЗВО и словесните оценки на ЕНКА.
1.2. Акредитационният съвет е в правото си да не се съобрази с оценките, предложени в доклада на постоянната комисия, както и да върне доклада на постоянната комисия съгласно чл. 37 от Правилника за дейността на НАОА, ако се установи, че доказателственият материал е недостатъчен или предлаганата оценка не съответства на констатираните факти и доказателства.
2.    Оценката отразява и изпълнението на препоръките от предходната акредитация и от процедурата за следакредитационно наблюдение и контрол по смисъла на чл. 29, ал. 1, т. 2 от Правилника за дейността на НАОА.
3.    След изтичане на срока по чл. 35, ал. 2, съответно след изтичане на срока по чл. 38, ал. 1 от Правилника на НАОА, Председателят на Постоянна комисия по област на висшето образование внася и представя в Акредитационния съвет:
3.1.    доклад за резултатите от извършеното оценяване на процедури по чл. 81, ал. 4 от ЗВО, съответно
3.2.    за информация приетото решение на постоянна комисия за процедури по чл. 81, ал. 5 от ЗВО.
4.    Председателят на Постоянна комисия по област на висшето образование не участва в работата на експертната група, утвърдена от Акредитационния съвет като състав и задачи в съответствие с чл. 33, ал. 4 от Правилника за дейността на НАОА.
5.    В състава на експертната група като пълноправни членове задължително се включват: студент/докторант, български/чуждестранни експерти, както и представители на съсловни и браншови организации и сдружения на работодателите.
6.    В работата на експертната група и в изготвянето на нейния доклад участва само този член на Постоянната комисия по област на висшето образование, определен от Акредитационния съвет като наблюдаващ процедурата.
7.    При посещението на оценяваната институция за извършване на проверка по съответна процедура от страна на НАОА участват само членовете на експертната група и наблюдаващия процедурата съгласно чл. 34, ал. 1 от Правилника за дейността на НАОА.
8.    В случаите когато се оценява дистанционна форма на обучение в състава на експертната група се включва и експерт по дистанционно обучение.
9. Преди внасяне в Акредитационния съвет докладът/решението на Постоянната комисия по област на висшето образование се удостоверява с подписа на председателя на комисията.
10. Докладът на експертната група се удостоверява с подписите на членовете на експертната група и наблюдаващия процедурата за акредитация.

II. Ред за гласуване на процедури за акредитация и за оценяване на проекти
1. По предложение на Председателя на Акредитационния съвет/на Постоянната комисия по област на висшето образование членовете на съответния орган избират от своя състав с явно гласуване и обикновено мнозинство комисия по гласуването от двама членове. Мандатът на избраната комисия е само за съответното заседание на Акредитационния съвет/на Постоянната комисия по област на висшето образоване, а когато се налага – в рамките на конкретно заседание с оглед избягване на конфликти на интереси могат да бъдат избирани и повече от една комисии за гласуване.
2. При гласуване членовете на Акредитационния съвет попълват фиш по съответен образец1 , в който оценяват всеки критерий от процедурите за акредитация както следва:
2.1. за институционална акредитация (по чл. 81 , ал. 1, т. 1 от ЗВО) с оценка от „0 до 10,00“;
2.2. за програмна акредитация на специалностите от регулираните професии (по чл. 81 , ал. 1, т. 2, б. “а“ от ЗВО) с оценка от „0 до 10,00“;
2.3. за докторски програми от регулираните професии (по чл. 81 , ал. 1, т. 2, б. „в“ от ЗВО) с оценка от „0 до 10,00“;
2.4. за проекти за: откриване/преобразуване на висше училище; откриване на основно звено или филиал; откриване на специалности от регулираните професии (по чл. 81, ал. 1, т. 3, 4, 5 и т. 6, б. “а“ от ЗВО) с оценка „положителна“ или „отрицателна“.
3. При гласуване членовете на съответната Постоянна комисия по област на висшето образование попълват фиш по образец за определяне по всеки критерий на точки от 0 до максималния брой за процедури както следва:
3.1. за професионални направления;
3.2. за докторски програми, извън тези от регулираните професии;
3.3. за проект на професионално направление.
4. Комисията за гласуване, създадена съгласно т. 1 по-горе, събира попълнените от членовете на Акредитационния съвет или от членовете на Постоянната комисия индивидуални фишове за оценка и проверява дали са попълнени коректно (име, подпис, оценки/точки по всеки критерий).
5. Комисията за гласуване пренася върху електронна работна таблица оценките, съответно точките по всеки критерий, представени в индивидуалните фишове.
6. Изпълнението на критериите за акредитация и за проекти се определя чрез приетата от Акредитационния съвет на 20.10.2016 г. методика по оценяване на критериалната система на НАОА.
7. Комисията за гласуване попълва, подписва и предава работната таблица на Председателя на Акредитационния съвет/съответно на председателя на Постоянната комисия по област на висшето образование, който оповестява резултата от гласуването.
8. Председателят на Акредитационния съвет връчва работната таблица с индивидуалните фишове по процедурата на Главния секретар на агенцията/ съответно председателят на комисията по област на висшето образование връчва работната таблица с прикрепените индивидуални фишове за определяне на точки по процедурите на главния експерт към ПКОВО, които се запечатват в плик и предават на главния секретар.
9. Главният секретар съхранява фишовете по 8 по-горе, в запечатан плик в определения срок до предаването им в учрежденския архив НАОА.

1Виж приложение на образец на фиш за съответната процедура.

Настоящите Правила са приети на заседание на Акредитационния съвет на НАОА, проведено на 05.02.2015 г., допълнени на 11.06.2015 г. и на 17.11.2016 г., и отменят всички досега действащи вътрешни правила за гласуване.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Съответствие между числови (в съответствие със ЗВО) и словесни (в съответствие със скалата на ЕНКА) оценки
При използването на словесни оценки се има предвид, че:
„Пълно съответствие“ получава този критерий, който е получил числова оценка от 9,00 до 10,00;
„Съществено съответствие“ получава този критерий, който е получил числова оценка от 7,00 до 8,99;
„Частично съответствие“ получава този критерий, който е получил числова оценка от 4,00 до 6,99;
„Несъответствие“ получава този критерий, който е получил числова оценка от 0 до 3,99.

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13