bar5

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13
Fax:  02 97 120 68
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 15

 

Счетоводство

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 13

 

Деловодство

Процедура за подбор на експерти

І. НАОА предлага на висшите училища и колежи в страната, БАН, Съюза на учените, ССА, Националния център за дистанционно обучение, Националното представителство на студентските съвети (НПСС), работодателски организации, Българската стопанска камара и др. да номинират специалисти за участие в акредитационни и оценителни процедури.

Пред НАОА могат да кандидатстват и отделни лица, които отговарят на изискванията.

ІІ. АС на НАОА, в изпълнение на своите правомощия, възложени му от ЗВО, формира банка от експерти за външно оценяване чрез подбор по документи, която включва:

 • Експерти от Република България.
 • Експерти, представители на студенти и докторанти.
 • Чуждестранни експерти.

ІІІ. Изискванията, на които трябва да отговарят експертите са:

 • Да бъдат хабилитирани специалисти
 • Да имат професионален опит в обучението, научно-изследователската (художествено-творческата) дейност и в ръководството на докторанти.
 • Да притежават научен и преподавателски авторитет в академичната общност.
 • Да имат организационно-управленски опит в ръководството на академичната дейност, в изграждането и прилагането на системи за управление на качеството, участия в научни съвети.
 • Да познават добре нормативната уредба на висшето образование и акредитационната практика на НАОА.
 • Да са запознати с тенденциите в развитието на обучението, научно-изследователската дейност и системите за управление на висшите училища в напредналите страни от Европа и света.
 • Да имат качества за работа в екип, обективност и конфиденциалност.
 • Да са дали съгласие за участие в процедури.

ІV.АС на НАОА подбира за експерти студенти и докторанти, номинирани от НПСС и при тясно сътрудничество с ръководството на висшите училища. Те трябва да:

 • Имат много добър общ успех от следването си до момента или да изпълняват добре индивидуалния си план за работа като докторанти.
 • Да познават нормативната база на висшето образование и на НАОА.
 • Да следят тенденциите в развитието на обучението в напредналите страни от Европа и света.

V. Привличането на чуждестранни експерти за участие в процедури за акредитация и оценяване става по покана на АС на НАОА от:

 • Еквивалентни на НАОА чуждестранни национални агенции и организации.
 • Академични ръководства на водещи чуждестранни университети.
 • Ръководства на международни организации и съюзи, в които Република България членува или участва в дейността им.

VІ. При определени процедури на акредитация и оценяване като експерти могат да се привлекат и работодатели, водещи ръководители в съответните професионални направления, мениджъри от национални компании, ръководители на звена за човешки ресурси, представители на браншови камари и др.

VІІ. АС на НАОА изработва единни изисквания за автобиография на експерт, които включват цялата необходима информация и допълнителните изисквания, посочени в т. ІІІ и ІV.

VІІІ. Базата с данни на номинираните от АС на НАОА външни експерти е на разположение на постоянните комисии. От тях всяка Комисия подбира според профила и нуждите си най-подходящите кандидати. Те оформят експертния фонд на ПК, който периодично се преразглежда, допълва и обновява.

ІХ. Съставът на експертите по научни области се оповестява на определен период от 3 години на уеб страницата на НАОА.

Х. Основните правила на формирането на ЕГ са:

 • ЕГ към ПК са временни.
 • ПК прави предложение за състав на ЕГ за всяка акредитационна или оценяваща процедура пред АС на НАОА с приложение на Информационна карта с данните на експертите.
 • Съставът на ЕГ се утвърждава от АС на НАОА и е от 3 до 7 души в зависимост от сложността на процедурата.
 • При подбора на външни експерти за всяка процедура, АС прилага принципа на равнопоставеност на специалисти от различни висши училища и научни организации.
 • Ръководителят и членовете на ЕГ сключват договори с Председателя на НАОА по реда на Закона за задълженията и договорите.

ХІ. Независимостта на ЕГ се гарантира от предвидения в ЗВО и в Правилника за дейността на НАОА ред за тяхното номиниране, назначаване и функциониране.

 

pdf 16x16 Номинирани експерти през 2014 г. pdf 16x16 Международни експерти 2014 г.
 Номинирани експерти през 2013 г.  Международни експерти
 Номинирани експерти през 2012 г. pdf 16x16 Номинирани експерти през 2015 г.
 Номинирани екстерти през 2011 г. pdf 16x16 Номинирани чуждестранни експерти през 2015 г.
 Номинирани експерти през 2010 г. pdf 16x16 Номинирани експерти през 2016 г.
 Номинирани експерти през 2009 г. pdf 16x16 Номинирани чуждестранни експерти през 2016 г.
 Номинирани експерти през 2008 г. excel 2 Списък на номинирани от НАОА експерти (2015-2019 г.)

enqa1      ceenqa3     image1