bar5

Информация от Националната агенция за оценяване и акредитация за висшите училища във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M2ОP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г.

 

            Висшите училища, които участват по процедура BG05M2ОP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г., следва да уведомят Националната агенция за оценяване и акредитация за планираното от тях съвместно обучение, преди да започнат извършването му, като за целта водещото (координиращото) висше училища по програмата представи в Агенцията уведомително писмо (по образец - изтеглете тук word), с приложени следните документи:

- Описание на специалността, по която ще се осъществява обучението, професионалното направление, в което е открита, и професионалните направления за обучение по дисциплини от специалности, в които ще участват партньорите (ВУ и НО);

- Копие от подписан договор за изпълнение по процедура BG05M2OP001 2.016 „Модернизация на висшите училища“. Документът ще се представя служебно от ИАПО.;

-Копие от споразумението между участниците/партньорите в обучението Документът ще се представя служебно от ИАПО.;

-Учебна програма, съгласно Условията за кандидатстване по процедура BG05M2ОP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“;

-Копие от решение на академичния съвет, с което е одобрено съвместното обучение за всеки от партньорите.

            След получаване на уведомлението НАОА ще извършва проверка относно наличието на валидна програмна акредитация на професионалните направления /специалности от регулираните професии на участващите в обучението висши училища, както и за съответствие на заявеното пред НАОА обучение с това по проекта. При наличие на съответната програмна акредитация и на посоченото съответствие, НАОА ще регистрира съвместното обучение и ще уведоми за това водещото (координиращото) висше училище, а то следва да предприеме действия за вписване в регистъра, поддържан от НАЦИД. При констатиране на липса на програмна акредитация, или на посоченото съответствие, НАОА ще уведомява за това заявителя, ИАПО и МОН.

            Съгласно разпоредбата на чл. 75, ал. 5 от Закона за висшето образование (ЗВО) правото на висши училища и организации по чл. 47, ал. 1 от ЗВО да провеждат обучение по образователната и научна степен "доктор" по докторски програми подлежи на самостоятелна акредитация. Това означава, че в случай на съвместно обучение по докторска програма, тя следва да бъде акредитирана.

  • Забележка: В случай, че в ЗВО бъдат приети изменения относно провеждането на съвместното обучение, посочените по-горе правила могат да бъдат променени.
Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13