bar5

Акредитирани докторски програми в Медицински университет - София
Наименование Дата на дадена акредитация** /Акредитирана до: Оценка Професионално направление Доклад на ЕГ Доклад / Решение
на ПК
Анотация
Биофизика 10.09.2024 г.  9,26 4.1 Физически науки pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Теоретична химия 05.11.2024 г.  9,47 4.2 Химически науки  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества 05.11.2024 г.  9,41 4.2 Химически науки pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Фармацевтична ботаника 26.03.2024 г. 9,27 4.3 Биологически науки    pdf 16x16 /pdf 16x16  pdf 16x16
Молекулярна биология 14.01.2025 г.  9,41 4.3 Биологически науки  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Ембриология 24.07.2023 г. 9,63 4.3 Биологически науки   pdf 16x16 pdf 16x16
Генетика 17.09.2021 г.**  8,36 4.3 Биологически науки      pdf 16x16
Имунология 24.07.2023 г. 9,77 4.3 Биологически науки   pdf 16x16 pdf 16x16
Молекулярна генетика 17.09.2021 г.** 9,74 4.3 Биологически науки      pdf 16x16
Биохимия 14.01.2025 г.  9,61 4.3 Биологически науки pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Микробиология 17.09.2021 г.** 8,77 4.3 Биологически науки      pdf 16x16
Физиология на животните и човека 24.07.2023 г.  9,85 4.3 Биологически науки   pdf 16x16 pdf 16x16
Морфология 24.07.2022 г.  8,61 4.3 Биологически науки   pdf 16x16 pdf 16x16
Анатомия, хистология и цитология 09.05.2025 г.  9,19 7.1 Медицина pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Професионални заболявания 04.08.2022 г.** 8,67 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Патофизиология 27.06.2025 г.  9,00 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Медицинска микробиология 14.05.2026 г.   9,11 7.1 Медицина  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Медицинска генетика 14.05.2026 г.   9,24  7.1 Медицина  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Клинична лаборатория 24.09.2026 г. 9,36 7.1 Медицина   pdf 16x16  pdf 16x16
Гастроентерология 25.03.2021 г.** 9,29 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Нефрология 10.02.2022 г.** 9,60 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Ендокринология 24.09.2026 г. 9,26 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Белодробни болести 24.09.2026 г.  9,26 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Неврология 06.10.2022 г.** 9,74 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Психиатрия 06.10.2022 г.** 9,68 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Дерматология и венерология 24.02.2022 г.**

9,57

7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Геронтология и гериатрия не дава акредитация          
Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия) на български и английски език 04.04.2025 г. 9,32 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16 
Имунопатология и алергология 25.07.2025 г. 9,16 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16 
Епидемиология 30.07.2025 г. 8,76 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Хигиена (вкл. Трудова, комунална, училищна, радиационна и др.) 30.07.2026 г. 9,10 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Инфекциозни болести 10.02.2022 г.** 9,56 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Оториноларингология 24.02.2022 г.** 9,58 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Офталмология 28.01.2027 г. 9,43 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Обща хирургия 30.09.2021 г.** 9,36 7.1 Медицина    pdf 16x16 pdf 16x16 
Анестезиология и интензивно лечение 30.09.2021 г.** 9,29 7.1 Медицина    pdf 16x16 pdf 16x16 
Ортопедия и травматология 09.12.2021 г.** 9,35 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Неврохирургия 24.02.2022 г.** 9,58 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Урология 14.10.2021 г.** 9,70 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Гръдна хирургия 05.08.2021 г.** 9,52 7.1 Медицина   pdf 16x16  pdf 16x16
Акушерство и гинекология 14.10.2021 г.** 9,65 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Кардиология 31.05.2018 г. 9,78 7.1 Медицина   pdf 16x16  
Сърдечносъдова хирургия 05.08.2021 г.** 9,45 7.1 Медицина   pdf 16x16  pdf 16x16
Педиатрия 23.02.2023 г.** 9,71 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Ревматология 26.01.2023 г.** 9,53 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Нуклеарна медицина 24.11.2022 г.** 9,41 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Вътрешни болести 26.01.2023 г.** 9,58 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Неонатология 23.02.2023 г.** 9,51 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Клинична психология 09.03.2023 г.** 9,48 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Хранене и диететика 30.07.2026 г. 9,05 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Физиотерапия, курортология и рехабилитация 25.07.2025 г. 9,09 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Съдебна медицина 25.03.2021 г.** 9,07 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Обща медицина 09.12.2021 г.** 9,29 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Образна диагностика 04.08.2022 г.** 9,55 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Имунология 09.03.2023 г.** 9,63 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Лъчелечение 24.11.2022 г.** 8,99 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Медицинска онкология 24.11.2022 г.** 8,90 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Клинична психология 04.12.2020 г. 9,48 7.1 Медицина      
Медицина на бедствените ситуации 21.12.2022 г. 8,92 7.1 Медицина
7.4 Обществено здраве
  pdf 16x16 pdf 16x16
Клинична фармакология и терапия 21.12.2022 г. 8,97 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Дентална образна диагностика 08.07.2021 г.** 9,12 7.2. Дентална медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Обществено дентално здраве 08.07.2021 г.** 9,15 7.2. Дентална медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Детска дентална медицина 13.12.2024 г. 9,18 7.2. Дентална медицина pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Терапевтична дентална медицина 13.12.2024 г. 9,18 7.2. Дентална медицина pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Протетична дентална медицина 10.01.2024 г. 8,98 7.2. Дентална медицина pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Дентална клинична алергология 28.01.2026 г. 8,90 7.2. Дентална медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия 10.01.2025 г. 9,07 7.2. Дентална медицина pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Ортодонтия 08.10.2025 8,90 7.2. Дентална медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на лекарствените форми и биофармация 09.05.2025 г. 9,43 7.3 Фармация pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Фармакогнозия и фотохимия 09.05.2025 г. 9,31 7.3 Фармация  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Фармацевтична химия 09.05.2025 г. 9,32 7.3 Фармация  pdf 16x16  pdf 16x16

 pdf 16x16

Токсикология 19.12.2025 г. 9,38 7.3 Фармация  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия) 09.05.2025 г. 9,43 7.3 Фармация pdf 16x16  pdf 16x16

pdf 16x16

Фармакоикономика и фармацевтична регулация 09.05.2025 г. 9,48 7.3 Фармация  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията 04.04.2025 г. 9,33 7.4 Обществено здраве  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.) 12.01.2025 г. 8,98 7.4 Обществено здраве   pdf 16x16 pdf 16x16
Здравни грижи в системата на здравеопазването 12.01.2025 г. 8,96 7.5 Здравни грижи   pdf 16x16 pdf 16x16

 **Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13