bar5

Система за обратна връзка “КОРЕКТОР-НАОА”

Система за събиране и анализиране на вътрешна и външна обратна информация и препоръки за подобряване дейността на НАОА

В Таблица “Коректор – НАОА” са представени подробно механизмите за събиране на вътрешна и външна обратна информация, както и за начините, по които реагира НАОА на вътрешни и външни препоръки за подобряване на дейността.

Системата “КОРЕКТОР – НАОА” е изграждана в хода на процедурите и всички нейни елементи, представени в Таблицата са в действие. Ето някои примери за илюстрация:

АС изпраща за мнение, обсъжда и съгласува документи, които разработва с:

  • ПК по области на висшето образование
  • Съвет на ректорите на висшите училища
  • Ръководства на висши училища

НАОА провежда анкети:

  • с висши училища, които са били обект на оценяване от НАОА
  • с други заинтересовани лица и институции от системата на висшето образование

НАОА насърчава българските и чуждестранните експерти, участващи в процедурите за оценяване и акредитация да изразят и своето мнение относно провежданото от НАОА оценяване и акредитация.

Съгласно чл. 17, ал. 2, т. 6 от ПДНАОА специализираната администрация прави предложения за подобряване ефективността на работата по акредитацията и оценяването на проекти (ежеседмични оперативни заседания).

Отчитането, анализът и подобренията на дейността на НАОА се координират от Комисията по осигуряване на качеството и се утвърждават от Акредитационния съвет. За илюстрация представяме някои примери: анализ на проведена анкета с ректорите на висшите училища; анализ на съдържанието на студентските доклади от Постоянната комисия по стопански науки и управление.

Системата “КОРЕКТОР – НАОА” е важен елемент за осигуряване на качеството на дейността на агенцията “СОКД – НАОА”.

 

 “Коректор – НАОА” – Механизми за събиране на обратна информация и вътрешни и външни препоръки за подобряване на дейността на НАОА

Вътрешни връзки за събиране на обратна информация от администрацията,пково и ас

Специализираната администрация

Дава становища за ефективността на прилаганите процедури за акредитация и оценяване на проекти и за необходимостта от промени и подобрения в методологията на работа – ПДНАОА, чл. 17, ал. 2, т. 5;

Обсъждат на ежеседмични оперативни съвещания провеждането на процедурите за оценяване и акредитация в НАОА

ПК по области на висшето образование изпращат до АС:

Изготвят уведомителни доклади за взетите от тях решения съгласно чл.88а, ал.4, т.1 от ЗВО по процедурите за програмна акредитация на професионални направления, за програмна акредитация на научни специалности, за оценяване на проект за откриване на професионално направление

Изготвят обобщаващи доклади за завършените процедури за програмна акредитация на професионални направления, със специална насоченост към бъдещото развитие на професионалното направление

Членовете на АС и ПК и Главният секретар представят пред АС:

Писмена или устна информация за осъществени от тях срещи или извършени посещения в институции, свързани с висшето образование или други държави институции

Писмени отчети за осъществени от тях задгранични командировки

Външни връзки за събиране на обратна информация от експерти и оценявани институции с цел бъдещото си развитие

Външни експерти

НАОА провежда анкети с членове на експертни групи

Студенти участващи в експертните групи

НАОА провежда анкети със студенти, посещаващи оценяваните институции като членове на експертни групи

Чуждестранни експерти

НАОА насърчава чуждестранните експерти участващи в процедурите за оценяване и акредитация да изразят и своето мнение относно провежданото от НАОА оценяване и акредитация

Висши училища

НАОА провежда анкети с висши училища, които са били обект на оценяване от НАОА

Организации и лица от системата на висшето образование

НАОА провежда анкети и с други заинтересовани лица и институции от системата на висшето образование (Виж анкета за участието на студентите в процедурите на НАОА на интернет-страницата на агенцията)

Вътрешен механизъм за промяна, чрез който наоа реагира на вътрешни или външни препоръки за подобряване на дейността й

Специализирана администрация

Съгласно чл. 17, ал. 2, т. 6 от Правилника за дейността на НАОА специализираната администрация прави предложения за подобряване ефективността на работата по акредитацията и оценяването на проекти

ПК по области на висшето образование

АС изпраща до ПК по области на висшето образование проекти на документи, които предстои да се приемат за обсъждане и препоръки

Съвет на ректорите на висшите училища

АС изпраща до Съвета на ректорите на висшите училища проекти на документи, които предстои да се приемат за обсъждане, препоръки и съгласуване

Ръководства на висшите училища

АС изпраща до ръководства на висшите училища проекти на документи, които предстои да се приемат за обсъждане и препоръки

Чуждестранни експерти

НАОА насърчава чуждестранните експерти участващи в процедурите за оценяване и акредитация да дадат препоръки относно провежданото от НАОА оценяване и акредитация

Отчитане, анализ и подобрение на дейностите

Комисия по осигуряване на качеството

Извършва се на базата на събрани мнения и препоръки от заинтересуваните лица, като на всеки два месецакомисията прави преглед и отправя необходимите препоръки за коригиране, които след утвърждаване от АС влизат в изпълнение

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13